Wyszukaj:
Urząd Miejski Strumień
Strona główna
Twoje sprawy
  Organ uchwałodawczy
•  Rada Miejska
•  Komisja Rady
•  Statut Gminy
•  Plan pracy Rady
•  Uchwały Rady
•  Akty Prawa Miejscowego
•  Protokoły posiedzeń Rady
•  Projekty Uchwał
  Organ wykonawczy
•  Burmistrz
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Miasta
•  Skarbnik Miasta
  Urząd Miejski
•  Regulamin organizacyjny
•  Referaty
•  Oferty pracy
•  Majątek publiczny
•  Kontrole
•  Rejestry i ewidencje
  Jednostki
•  Jednostki budżetowe
•  Zakłady budżetowe
•  Instytucje kultury
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki
  Finanse
•  Budżet Gminy
•  Formularze podatkowe
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  Strategia rozwoju
•  Ochrona środowiska
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Plany Odnowy Miejscowości
•  Tablica ogłoszeń
•  Komunikaty informacyjne
•  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
•  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strumień
•  E-PUAP
•  Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego
•  Regulaminy korzystania z obiektów gminy
•  Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych
•  DRUKI DO POBRANIA
•  Wybory prezydenckie 2015
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi powyżej 14.000 EUR
•  Zapytania ofertowe
•  Przetargi powyżej 30.000 EUR
  Rejestry publiczne
•  Dzienniki ustaw i Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
•  Publiczny dostęp do informacji o środowisku
•  Rejestr instytucji kultury
•  Rejestr szkół i przedszkoli niepublicznych
•  Rejestr żłobków
Statystyki


1831679
od 07 lutego 2007
Organ uchwałodawczy » Uchwały Rady » 2009 » Czerwiec » Uchwała Nr XXXVIII/295/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/167/2008 Rady Miejsk Wersja do druku

Uchwała Nr XXXVIII/295/2009

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XX/167/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zabłocie”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

 

uchwala:

 

§ 1

 

W załączniku do uchwały Nr XX/167/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zabłocie” zmienionej uchwałą Nr XXV/198/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 sierpnia 2008 r., w § 1 pkt 3, ppkt. 6.2. Opis szczegółowy zadania priorytetowego, po dotychczasowym tekście, pod zdjęciem dodaje się tekst w brzmieniu:

„Uzasadnieniem wyboru zadania priorytetowego jest dotkliwy brak obiektu, który mógłby spełniać kilka ważnych społecznie ról, a do nich należą między innymi:

-       zaspokajanie potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,

-       pełnienie funkcji ośrodka sportowego, rekreacyjnego i kulturowego dla mieszkańców oraz dzieci i młodzieży,

-       stworzenie lepszych warunków życia mieszkańców, integracji wewnątrzlokalnej oraz rozwinięcie możliwości współpracy i współdziałania ze społecznością gminną i poza gminną w sferze kultury , sportu i turystyki.

Zabłocie w skromnym stopniu i okazjonalnie skupia społeczność miejscową bez możliwości organizowania imprez o zasięgu co najmniej sołeckim.

Planowany budynek sportowy wraz z pomieszczeniami gospodarczymi typu szatnie, magazyn sprzętu sportowego czy zaplecze higieniczno–sanitarne umożliwi integrację wewnątrzlokalną swoim mieszkańcom i w podstawowym stopniu zaspokoi ich potrzeby.

Ponadto możliwość spotkań kulturalnych oraz innych integruje mieszkańców umacniając tożsamość lokalną sołectwa.

Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany z rozmysłem poprzez budowę parkingów, zieleni urządzonej jak też i chodników jako bezpośrednich dojść do obiektu co da trafioną wizytówkę inwestycji sołectwa i świadczy o gospodarności i atrakcyjności sołectwa.

Istotnym dla społeczności lokalnej będzie też budowa nowoczesnego placu zabaw zapewniającego najmłodszym bezpieczną zabawę.

Realizacja zadania priorytetowego pod tytułem „Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł Zabłocie w Zabłociu” przyniesie wiele korzyści:

-       umożliwi mieszkańcom bieżącą integrację,

-       zaspokoi ich potrzeby sprzyjające rozwojowi kontaktów społecznych,

-       pozwoli urzeczywistnić marzenia,

-       poprawi infrastrukturę sołectwa Zabłocie ,

-       ułatwi organizację przedsięwzięć kulturalno–sportowo-rekreacyjnych zrzeszających wszystkie grupy społeczne,

-       umocni tożsamość społeczności lokalnej Zabłocia,

-       zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną sołectwa,

-       stworzy mieszkańcom lepsze warunki życia i da szansę na rozwój i współdziałanie ze społecznością ponadlokalną.

Jeśli w Zabłociu obiekt sportowy powstanie,

spełnią się marzenia, lepszy poziom życia

i ze światem inne współdziałanie”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃ

 

Załączone dokumenty
  POM Zabłocie - po zmianach sierpien 2008 i czerwiec 2009 - wersja ostateczna (1.3MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Elżbieta Król, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Elżbieta Król, Data wprowadzenia: 2009-07-03 13:42:56, Zatwierdził do publikacji: Elżbieta Król, Data publikacji 2009-07-03 13:43:02, Ostatnia zmiana: 2009-09-15 14:51:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 821