Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Uchwała Nr LII/389/2010
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu - uchwala: 

§ 1. Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr LII/389/2010
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 31 maja 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

§ 1. Niniejsza procedura dotyczy rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy mających siedzibę na terenie gminy Strumień lub działających na rzecz mieszkańców gminy Strumień. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii podmiotów wskazanych w § 1, w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących ich statutowej działalności. 

2. Każdy z podmiotów wskazanych w § 1 ma prawo wyrażenia opinii na zasadach określonych w uchwale oraz jej przesłania na wskazany w ogłoszeniu adres i we wskazanej formie. 

3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 3. 1. Konsultacje w sprawach wskazanych w § 2 ogłasza i przeprowadza Burmistrz Strumienia. 

2. Konsultacje prowadzone są za pomocą strony internetowej Gminy Strumień przez zamieszczenie ogłoszenia o konsultacjach. 

3. Wraz z ogłoszeniem zamieszcza się właściwy projekt aktu prawa miejscowego będący przedmiotem konsultacji. 

§ 4. Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 powinno zawierać dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konsultacji, a w szczególności: 

- przedmiot i termin konsultacji, 

- obszar konsultacji lub uprawnione podmioty do udziału w konsultacji, 

- formę zgłaszania opinii, 

- określenie merytorycznego stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Strumieniu uprawnionego do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii, 

- sposób ogłoszenia wyników konsultacji. 

§ 5. 1. Termin wyrażenia opinii przez podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji nie może być krótszy niż 10 dni. 

2. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

3. Konsultacje są ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących. 

4. W terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem. 

5. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o wyniku, o którym mowa w punkcie poprzednim, podmioty wskazane w § 1 mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji. 

6. Ostatecznego rozstrzygnięcia zastrzeżeń dokonuje Burmistrz Strumienia. 

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2010-06-04 09:14:19
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2010-06-04 09:13:44
Ostatnia zmiana:2010-06-04 09:14:29
Ilość wyświetleń:1462

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij