Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STRUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013

 

I.                Wstęp

 

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Uchwałę Nr XXV.214.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 września 2012 r w sprawie Programu Współpracy  Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

II.              Współpraca finansowa  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz  powołanym na wstępie Programem Współpracy ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. z zakresu:

  1. Edukacji – dowóz z terenu gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie,
  2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizowanie wystaw, festiwali, koncertów, promowanie tradycji regionalnej i  lokalnych twórców,
  3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja turniejów piłki nożnej o Puchar Burmistrza Strumienia i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  4. Ochrony i promocji zdrowia – organizacja pogadanek, konkursów, zajęć prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia.

Na podstawie pkt. V ust. 1 pkt. b) Programu Współpracy Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 zlecono, po przeprowadzeniu procedury konkursowej, realizację następujących zadań:

 

Zakres

Rodzaj zadania

Podmiot dotowany

Rodzaj

Kwota dotacji

Edukacja

Dowóz z terenu gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno  Edukacyjno Wychowawczego w Cieszynie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie

Powierzenie realizacji zadania

45 000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.   Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

2.   Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Juniorów

o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

3.   Organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strumienia

LKS „Zryw” Bąków

 

 

LKS „Zryw” Bąków

 

 

 

LKS „Zryw” Bąków

Powierzenie realizacji zadania

 

 

 

Powierzenie realizacji zadania

 

 

Powierzenie realizacji zadania

4 150,00

 

 

 

 

4 850,00

 

 

 

9 500,00

 

 

z własnej inicjatywy organizacje pozarządowe złożyły 2 oferty realizacji zadań:

Zakres

Rodzaj zadania

Podmiot dotowany

Rodzaj

Kwota dotacji

 Wspieranie

i upowszechnianie kultury fizycznej

 XXIII Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Miejscowości o Nazwie Zabłocie 2013

 LKS „Orzeł” Zabłocie

Wsparcie realizacji zadania udział własny dotowanego 2 068,26

2 000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

VI Międzynarodowy Halowy Turniej Trampkarzy i Juniorów w Piłce Nożnej Zabłocie 2013

 

LKS ”Orzeł”

Zabłocie 

 Wsparcie realizacji zadania udział własny dotowanego 1 225,60

 1 500,00

 

III.             Inne formy współpracy

 

W ramach współpracy poza finansowej na stronie internetowej Urzędu www.strumien.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, zamieszczane są min. informacje o prowadzonych konsultacjach projektów uchwał. W 2013 r. konsultacji poddano 18 projektów uchwał. Nie wpłynęły do nich żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych.                                                  Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane były również przesyłane przez organizacje pozarządowe informacje o zebraniach, spotkaniach, szkoleniach i imprezach otwartych.    

            Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie korzystały ze wsparcia merytorycznego Referatu Rozwoju i Promocji w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej:  

- Ochotnicza Straż Pożarna w Drogomyślu na projekt pn. „Organizacja obchodów 110 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogomyślu wraz z wyposażeniem salki budynku OSP i zakupem mundurów”, współfinansowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Śląskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, który  uzyskał dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł ,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Strumieniu na projekt „Remont sanitariatów w budynku remizy OSP w Strumieniu” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, który uzyskał dofinansowanie 43 782,87 zł,

- Parafia Rzymsko – Katolicka im. Św. Barbary w Strumieniu na projekt „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy kościele filialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zbytkowie” współfinansowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Śląskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, projekt w trakcie oceny wnioskowane dofinansowanie 25 000,00 zł.

 Na zlecenie Burmistrza Strumienia Anny Grygierek Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w Cieszynie przeprowadziło w dniu 13 lutego 2013 r. bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Strumień. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia  z zakresu statutów, regulaminów i uchwał stowarzyszeń oraz warunków jakie należy spełnić, aby moc się starać o status organizacji pożytku publicznego. W warsztatach wzięli udział  przedstawiciele LKS „Orzeł” Zabłocie, LKS „WISŁA” Strumień, LKS „ZRYW” Bąków, OSP Drogomyśl, OSP Bąków, OSP Strumień, OSP Zabłocie.                                                          W dniu 27 lutego 2013 r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych w sprawie organizacji turniejów o Puchar Burmistrza Strumienia i Przewodniczącego Rady Miejskiej. W potkaniu wzięli udział przedstawiciele LKS „Błyskawica” Drogomyśl, LKS „Zryw” Bąków, LKS „Wisła” Strumień, LKS „99 Pruchna”.  

W ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „OWES Subregionu Południowego” przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Strumieniu zorganizowano 7 czerwca 2013 r. doradztwo dla osób zainteresowanych zakładaniem nowych stowarzyszeń. W spotkaniu wzięły udział 3 osoby zainteresowane założeniem stowarzyszenia kulturalnego w Strumieniu, które następnie zainicjowały i zarejestrowały Stowarzyszenie Form Artystycznych SFART z siedzibą w Strumieniu.

Użyczano organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach  pomieszczenia MGOK i ZGKiM  na cele związane z  prowadzeniem działalności statutowej. Na organizację imprez o charakterze społecznym mogły one  również nieodpłatne korzystać z obiektów gminnych:

- Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej na podstawie Uchwały Nr XIX.173.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2012 w sprawie regulaminu korzystania z obiektu Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej,

- „Chaty nad Zalewem” w Zabłociu na podstawie Uchwały Nr XXXVIII.319.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie korzystania z obiektu położonego w Zabłociu przy ul. Rolnej 18,

- Sali Widowiskowej w Bąkowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX.333.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29  października 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie.

            Kluby sportowe gminy Strumień bezpłatnie korzystały z boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. Powstańców Śl. w Strumieniu.  oraz z wynajmu Hali Sportowej w Strumieniu na preferencyjnych warunkach.

            Objęto patronatem Burmistrza Strumienia imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe min.: XIV Rodzinny Rajd Rowerowy w Drogomyślu, Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Strumienia,

            Na wniosek organizacji pozarządowych przyznano w 2013 r. nagrody i wyróżnienia zawodnikom  osiągającym wysokie wyniki sportowe w 2012 r. zamieszkałym na terenie gminy Strumień. Wnioskodawcami byli: UKP UNIA Oświęcim,  i Stowarzyszenie Sportowe „DĄB” Dębowiec. Przyznano 4 nagrody i 4 wyróżnienia.

 

IV.            Podsumowanie

 

Cele Programu Współpracy Programu Współpracy  Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. realizowane były zarówno poprzez wsparcie finansowe jak i poza finansowe.                                                                                                                              Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację programu wyniosła 67 000,00 zł. Współpraca finansowa dotyczyła realizacji łącznie 6 zadań, realizowanych przez trzy organizacje pozarządowe.

      Współpraca pozafinansowa nakierowana była w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej poprzez wzajemne informowanie się o kierunkach działalności, promowanie działań organizacji pozarządowych, pomoc merytoryczną i szkolenia.

 

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz mgr Anna Grygierek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2014-03-31 13:57:26
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2014-03-31 13:58:16
Ostatnia zmiana:2014-03-31 13:58:33
Ilość wyświetleń:641
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij