Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Uchwała Nr LII.435.2014

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 września 2014 r.

 

 

w sprawie Programu współpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) – po przeprowadzeniu konsultacji, na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Program współpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr LII.435.2014

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 września 2014 r.

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STRUMIEŃ

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA ROK 2015

 

I.  WSTĘP

 

1.  Program współpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 roku, stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy Strumień.

2.  Ilekroć w Programie jest mowa o:

a)   Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.),

b)   Organizacjach Pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)   Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy gminy Strumień z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 roku,

d)   Gminie – należy przez to rozumieć gminę Strumień,

e)   Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Strumienia,

f)    Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Strumieniu.

3.  Program obejmuje współpracę Gminy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy Strumień.

 

II.   CEL GŁÓWNY ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

1.  Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą, a Organizacjami Pozarządowymi.

2.  Celami szczegółowymi Programu są:

1)    tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej;

2)    budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej i zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

3)    poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;

4)    integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych;

5)    wzmocnienie potencjału organizacji;

6)    promocja Organizacji Pozarządowych działających ma rzecz mieszkańców Gminy.

 

III.ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – polegającej na uporządkowaniu wzajemnych relacji oraz ukierunkowaniu na wzmacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji;

2) suwerenności stron – oznaczającej, że Gmina i Organizacje Pozarządowe mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązań problemów i zadań;

3) partnerstwa – oznaczającej, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów na ich realizację;

4) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji – polegającej na kształtowaniu przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach;

6) jawności – polegającej na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

 

IV.  ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi jest:

1) realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy;

2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy;

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

4) konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej na etapie ich tworzenia.

 

V. FORMY WSPÓŁPRACY

 

1.  Współdziałanie Gminy z Organizacjami Pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze:

a) pozafinansowym,

b) finansowym.

2.  Współpraca pozafinansowa Gminy z Organizacjami Pozarządowymi, opierać się będzie na:

1)   wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności;

2)   podejmowaniu wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów społecznych mieszkańców;

3)   konsultowaniu z Organizacjami Pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4)   udzielaniu pomocy Organizacjom Pozarządowym w zakresie informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł;

5)   promocji działalności Organizacji Pozarządowych poprzez zamieszczanie na wniosek zainteresowanych informacji dotyczących podejmowanych przez nich inicjatyw na stronie internetowej Urzędu;

6)   w miarę możliwości udostępnianiu na dogodnych warunkach lokali gminnych do spotkań organizowanych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem;

7)   obejmowaniu na wniosek Organizacji Pozarządowej patronatem Burmistrza Strumienia przedsięwzięć realizowanych przez tą Organizacje na rzecz mieszkańców Gminy.

3.  Współpraca finansowa obejmować będzie:

1) zlecanie Organizacjom Pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, które mogą mieć formy:

a)  powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

b)  wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) udzielanie Organizacjom Pozarządowym aplikującym o środki pomocowe pożyczek na realizację zadań statutowych na terenie Gminy na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza.

 

VI.  PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

Zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2015 roku obejmują następujące priorytetowe obszary działań:

1)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

a)  wspieranie organizacji projektów artystycznych: festiwali, koncertów, wystaw, spektakli oraz innych artystycznych wydarzeń,

b)  prezentacja dorobku artystycznego lokalnych twórców,

c)  ochrona dziedzictwa kulturowego,

2)   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji zajęć, zawodów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych;

3)   ochrona i promocja zdrowia;

4)   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5)   wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

VII.  OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

VIII.   SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

1.  Zlecanie realizacji zadań publicznych Gminy Organizacjom Pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2.  Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany przez Burmistrza i przeprowadzany w oparciu o przepisy Ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych).

3.  Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie na zadania przewidziane w budżecie Gminy.

4.  Na wniosek Organizacji Pozarządowej, Burmistrz może zlecić realizacje zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w art. 19 a Ustawy.

5.  Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek na realizację zadania publicznego na zasadach określonych w art. 12 Ustawy.

6.  Głównymi podmiotami realizującymi Program są:

1) Rada Miejska w zakresie kreowania polityki społecznej Gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,

2) Burmistrz w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską,

3) Organizacje Pozarządowe realizujące zadania publiczne we współpracy z Gminą.

 

IX.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

1.  Finansowanie zadań zleconych do realizacji Organizacjom Pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy na rok 2015.

2.  Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2015 roku wynosi 53 500,00 zł w tym:

1) na działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 17 000,00 zł;

2) na działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 30 000,00 zł;

3) na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 1 000,00 zł;

4) na działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 500,00 zł;

5) na działania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 5 000,00 zł.

 

X.    SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

1.  Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej Strumienia do dnia 30 kwietnia, roku następującego po roku obowiązywania Programu, sprawozdanie z jego realizacji.

2.  Sprawozdanie zawierać będzie w szczególności informacje dotyczące:

1) liczby Organizacji Pozarządowych, które podjęły się we współpracy z Gminą realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej;

2) wysokości środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu;

3) wysokości wkładu własnego organizacji w realizację zadań publicznych;

4) liczby zadań zrealizowanych w ramach Programu.

 

XI.  INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

1.  Program współpracy tworzony był etapowo.

2.  Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu www.strumien.pl zamieszczono w dniu 16 lipca 2014 r. zaproszenie do zgłaszania propozycji do „Programu współpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

3.  Projekt Programu przygotowano w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych Urzędu oraz propozycje do Programu zgłaszane przez Organizacje Pozarządowe.

4.  Program został zatwierdzony przez Burmistrza Strumienia i skierowany do konsultacji na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strumienia Nr 1336.2014 z dnia 1 września 2014 r.

5.  W oparciu uchwałę Nr LII/389/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przeprowadzono konsultacje Programu. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały zamieszczono w dniu 1 września 2014 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu www.strumien.pl. W okresie do dnia 2 września do dnia 11 września 2014 r. tj. do upływu terminu wyrażenia opinii nie zostały wniesione uwagi do konsultowanego projektu Programu.

6.  Wyniki konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu www.strumien.pl oraz na BIP Urzędu Miejskiego w Strumieniu www.strumien.bip.net.pl w dniu 12 września 2014 r.

7.  Ostateczna wersja Programu, po przeprowadzeniu konsultacji skierowana została pod obrady Rady Miejskiej w Strumieniu Zarządzeniem Burmistrza Strumienia Nr 1346.2014 z dnia 15 września 2014 r.

 

XII.  TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

1.  Oferty złożone przez Organizacje Pozarządowe opiniuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Strumieniu oraz dwie osoby reprezentujące Organizacje Pozarządowe powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje.

2.  Imienny skład komisji konkursowej określa Burmistrz w formie zarządzenia.

3.  W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie.

4.  Dopuszcza się udział w komisji (z głosem doradczym) ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę, w dziedzinie w której ogłoszony został konkurs.

5.  Pracami komisji kieruje przewodniczący, który jest powoływany przez Burmistrza.

6.  Komisja spośród swojego składu wybiera sekretarza i zastępcę przewodniczącego.

7.  Komisja działa na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący, z tym że pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Burmistrz Strumienia.

8.  Posiedzenia komisji odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji.

9.  Komisja opiniuje oferty na podstawie zasad wskazanych w art. 15 ust. 1 Ustawy przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

a) spełnienie wymogów formalnych,

b) zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,

c)  ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),

d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zdania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e) merytoryczna wartość oferty.

10.  Opinie Komisji są przyjmowane zwykłą większością głosów.

11.  Posiedzenia są protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji.

12.  Protokół jest przekazywany Burmistrzowi Strumienia w terminie do 7 dni od daty odbycia posiedzenia.

 

XIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃ

 

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2014-10-02 09:38:45
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2014-10-02 09:39:39
Ostatnia zmiana:2014-10-02 09:39:42
Ilość wyświetleń:706

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij