Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Strumienia

ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2017 r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

I. Przedmiot zgłaszanych projektów:

Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być zadania polegające na trenowaniu oraz udziale drużyn piłkarskich oraz sekcji szachowych i judo w rozgrywkach i zawodach, mające na celu poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych na terenie Gminy Strumień lub zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Strumień do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje oraz formy wypłaty dotacji:

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w mieście i sołectwach Gminy Strumień wynosi:

-        działania w dyscyplinie piłki nożnej       kwota 167 500,00 zł

-        działania w dyscyplinie szachów           kwota    8 000,00 zł

-        działania  w dyscyplinie  judo               kwota    3 000,00 zł

2. Dotacje zostaną wypłacone w formie przekazania klubom sportowym środków na poczet poniesienia kosztów wyłonionych w drodze konkursu projektów.

III. Termin realizacji przedsięwzięć z projektów

Zadania zgłoszone do konkursu wniosków powinny być realizowane w okresie od 1 lutego 2017 r.  do 30 listopada 2017 r.

IV. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie:

  1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wniosek o przyznanie dotacji na zadania z zakresu dyscypliny piłki nożnej musi przewidywać finansowy wkład własny beneficjenta w wysokości co najmniej 10 % kosztów przedsięwzięcia.
  3. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadania mogą być przeznaczone w szczególności na  finansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu:

a)   realizacji programu szkolenia sportowego,

b)   zakupu sprzętu sportowego,

c)    pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

d)   pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

e)   wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

  1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a)   transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

b)   zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,

c)    zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia. 

  1. Do wniosku należy dołączyć:

a)   w przypadku podmiotów zarejestrowanych w innym rejestrze niż KRS aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

b) posiadane licencje,

c) informację o liczebności zawodników poszczególnych drużyn, sekcji.

Dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez podmiot składający ofertę.  

  1. Burmistrz Strumienia może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie uzupełnień i sprostowań do wniosku.
  2. Burmistrz Strumienia uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że:

a)    kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku nie mogą ulec zwiększeniu,

b)    przedsięwzięcie z wniosku o dotację nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do określonego w złożonym wniosku i określonego w ogłoszeniu o konkursie,

c)     wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień,  zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów wspieranych z dotacji.

  1. Bez rozpatrzenia pozostają wnioski złożone po terminie oraz zawierające braki formalne nie usunięte mimo wezwania.
  2. W przypadku uchwalenia w budżecie gminy Strumień na rok 2017 r. kwoty na dotacje w wysokości niższej niż określona w projekcie budżetu stanowiącym podstawę ogłoszenia konkursu Burmistrz Strumienia zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem wysokości dotacji zgodnej z uchwaloną kwotą w budżecie.

V. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć na dziennik podawczy pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Strumieniu w terminie do 16 grudnia 2016 r. do godz. 14.30.

VI. Postanowienia końcowe

1. Burmistrz Strumienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku:

a)   stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków, lub;

b)   wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, ze zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

  1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania wniosków poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.strumien.bip.net.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, zawierające informację o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone.

Załączniki

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu na realizacje w 2017 r. zadania wlasnego gminy Strumień w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz mgr Anna Grygierek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2016-12-05 13:42:13
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2016-12-05 13:44:29
Ostatnia zmiana:2016-12-05 13:44:44
Ilość wyświetleń:451
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij