Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Uchwała Nr VII/50/2011

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Strumień na lata 2011–2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.6 ust. 2 pkt 1 i art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Strumień na lata 2011-2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃ

Załącznik

do Uchwały Nr VII/50/2011

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIAPRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

W GMINIE STRUMIEŃ

Wstęp

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych, grożących patologiami, w tym przemocą domową.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym osobowość, system wartości, poglądy czy styl życia. Rodzice i opiekunowie prawni winni stanowić wzór postępowania dla dzieci. Bardzo ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji tych podstawowych wartości i zachowań rodzina nie jest w stanie prawidłowo realizować swoich zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi.

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Przemocą w rodzinie określone jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę siły działanie, przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolność, powodujące cierpienie i szkody. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej przez przemoc psychiczną, seksualną, zaniedbanie, po przemoc ekonomiczną. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „przemoc”. Według definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Można wyodrębnić następujące rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej stanu zdrowia lub pozbawienie ją życia.

Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.

Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszenie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.

Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.

Zaniedbanie – to ciągłe niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i ekonomicznych ofiary.

Przemoc jest przestępstwem, w zależności od tego, czy ma ona charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana na podstawie przepisów Kodeksu Karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną, art. 207 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje, prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki spostrzega ona samą siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań zawartych w niniejszym Programie. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Strumień ma charakter długofalowy, działania Programu obejmują lata 2011 – 2016. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania Programu mogą ulec zmianom i udoskonaleniom.

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Strumień

W celu prawidłowego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy problemów społecznych w gminie, z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. Liczba mieszkańców gminy Strumień na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 12 410. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2010 r. 387 rodzin korzystało z zasiłków pomocy społecznej w tym 2 rodziny z powodu przemocy oraz 10 z powodu uzależnienia od alkoholu.

Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie gminy w roku 2010 przeprowadzonych zostało 157 interwencji domowych i założono 6 Niebieskich Kart, pracownicy socjalni założyli 2 Niebieskie Karty. Ponadto odnotowano 6 mężczyzn sprawców przemocy oraz wszczęto 5 postępowań w sprawie stosowania przemocy.

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu wynika, że w 2010 roku zostało złożonych 6 wniosków o skierowanie na komisję.

Podsumowując - trudno w sposób jednoznaczny określić zakres zjawiska przemocy na terenie gminy z uwagi na występowanie przemocy ukrytej, która ma miejsce w rodzinie czy w szkole, ale nie jest ujęta w statystykach z powodu braku wiedzy na jej temat.

Program

1. Adresatami programu są:

- rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy,

- rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy,

- przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą,

- społeczność- lokalna.

2. Celem głównym programu jest:

Aktywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz stworzenie profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie.

3. Cele szczegółowe.

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Strumień.

Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc.

Zwiększenie wsparcia i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy.

Założenia programu

Program jest zgodny z następującymi programami:

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy,

- Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Strumień na lata 2011 – 2018,

- Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,

- Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.,

- Programem Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.

Program będzie realizowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.),

- ustawę z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842),

- ustawę z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),

- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.),

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).

Zasoby gminy Strumień w zakresie realizacji Programu

1. Zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin.

2. Zasoby instytucjonalne – podmioty zajmujące się problemem przemocy w rodzinie oraz instytucje i organizacje mogące pełnić3. funkcję wspierającą, w tym:

- Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Komisariat Policji,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- placówki oświatowo – wychowawcze,

- zakłady opieki zdrowotnej,

- inne.

Realizacja celów Programu

Cel 1

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Strumień realizowane poprzez:

1.1. Powołanie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego przez Burmistrza, celem prowadzenia zintegrowanych działań.

Zadania zespołu:

- kompleksowa pomoc rodzinom i osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy,

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,

- kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich instytucji i specjalistów,

- zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”,

- monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,

- analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy,

- występowanie z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

1.2. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy:

- udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach na temat przemocy w celu podniesienia poziomu wiedzy różnych grup zawodowych stykających się z problematyka przemocy,

- wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujące zachowania nieagresywne,

- obalanie mitów na temat przemocy,

- dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków,

- pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Podmioty realizujące zadanie:

Zespół Interdyscyplinarny,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu,

Placówki oświatowo-wychowawcze,

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Komisariat Policji w Strumieniu,

Lokalne media.

Cel 2

Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie realizowane poprzez:

2.1. Izolowanie sprawców przemocy od ofiar.

2.2. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno – edukacyjnych.

2.3. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Cieszynie w sprawie zastosowania obowiązku podjęcia leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu.

2.4. Oddziaływanie na sprawców przemocy nadużywających alkoholu.

Podmioty realizujące działania:

Prokuratura Rejonowa.

Komisariat Policji.

Placówki służby zdrowia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel 3

Zwiększenie wsparcia i ochrony ofiar przemocy w rodzinie realizowane poprzez:

3.2. Rozpowszechnianie informacji na temat:

pozyskania zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach,

instytucji udzielających wsparcia i pomocy dla osób doświadczających przemocy i ich rodzin,

poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, medycznego, socjalnego, prawnego).

3.2. Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy:

podejmowanie działań w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”,

współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

3.3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz pomocy w uzyskaniu stałego mieszkania.

Podmioty realizujące działania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Komisariat Policji.

Zakłady opieki zdrowotnej.

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Sąd Rejonowy.

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Placówki oświatowo-wychowawcze.

Cel 4

Zwiększenie świadomości społecznej zjawiska przemocy w rodzinie realizowane poprzez:

4.1. Edukacja społeczności lokalnej:

przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczący zjawiska przemocy – utworzenie gablot informacyjnych,

rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych.

Podmioty realizujące działania:

Zespół Interdyscyplinarny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zakłady opieki zdrowotnej.

Placówki oświatowo-wychowawcze.

Oczekiwane efekty Programu

Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.

Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.

Podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy.

Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej.

Sprawozdawczość

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu nie później niż do 31 marca każdego roku przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu.

Finansowanie Programu

Źródłami finansowania wymienionych zadań są środki własne Gminy przewidziane w planie finansowym poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Strumień, przy czym środki na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego przewidywane są w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu. Ponadto może być finansowany z dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃ

Metadane

Źródło informacji:zarzadzenie
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:zarzadzenie
Data wprowadzenia:2011-05-09 08:00:30
Opublikował:zarzadzenie
Data publikacji:2011-05-09 08:00:37
Ostatnia zmiana:2011-05-09 08:00:52
Ilość wyświetleń:1072

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij